"Specialistische kennis van sociale lasten en premieregelgeving is cruciaal voor een juiste financiële balans"

"Niet weten waarvoor ik werkgeverpremies betaal is een onaanvaardbaar risico voor mijn bedrijf"

"De kritische houding van Prodécla richting UWV en Belastingdienst zien we direct terug in onze lagere premieafdrachten"

Prodécla zet graag haar unieke tools in voor een vrijblijvende préscan om uw teveel afgedragen werkgevers- en werknemerspremies in beeld te brengen. Naar aanleiding van deze scan doen wij u graag een op maat gemaakt voorstel voor het herstellen en managen van uw premieafdrachten.

Prodécla onderscheidt zich niet alleen door diepgaande kennis inzake de sociale lasten en premiewetgeving alsmede de modernisering Ziektewet maar ook door een zorgvuldig afgewogen samenwerking met andere specialisten zodat wij altijd een volledig scala aan diensten kunnen bieden.

Vele overheids- en profitorganisaties van naam en faam zijn u reeds voorgegaan. Daar wij ons privacy protocol hoog in het vaandel hebben publiceren wij alleen deze niet op onze website. Uiteraard zijn deze op specifieke aanvraag verkrijgbaar.

Welkom!

Prodécla is gespecialiseerd in het financieel en administratief repareren en optimaliseren van premieafdrachten, subsidiestromen en fiscale regelingen op het gebied van personeel en arbeid en door het UWV erkend als professioneel rechtshulpverlener. Uw werkgeverslasten en arbeidsongeschiktheidslasten zijn veilig bij ons. De kritische houding van de overheid inzake de eisen rondom het juiste gebruik van subsidies is aan de orde van de dag en geeft hoofdpijndossiers op de afdeling P&O. Bovendien worden werkgevers steeds meer verantwoordelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van (voormalig) personeel, waardoor de toerekening van arbeidsongeschiktheidslasten steeds verder stijgen. Dit vraagt kennis en een deskundig advies. Kortom: premie management.

Prodécla heeft diepgaande kennis en uitgebreide ervaring in huis om dit proces bij te sturen en u qua werkzaamheden daarin volledig te ontlasten. Merkt u daar dan helemaal niets van? Zeker, want Prodécla houdt u tijdens het gehele proces van onze scans, onderzoek, reparaties en rapportage op de hoogte van de bevindingen en financiële resultaten.
Onze resultaten hierin zijn de beste bewijzen. Sinds 2009 hebben de oprichters van Prodécla een verdiepingsslag gemaakt in deze complexe materie.
Hierdoor hebben wij bij vele overheids- en profitorganisaties tientallen miljoenen aan foutieve afdrachten en arbeidsongeschiktheidslasten kunnen repareren en voorkomen.

Dat Prodécla voorop loopt op het gebied van sociale lasten en werkgeverpremies, blijkt uit het feit dat ook collega's ons weten te vinden en regelmatig een beroep doen op onze expertise. Onze in-house ontwikkelde software en analysetools zijn uniek in het blootleggen van foutieve premieafdrachten en zien fiscale verbanden die u als opdrachtgever maximaal laten profiteren van uw rechten en plichten. Prodécla is in staat om op intelligente wijze correcties te realiseren die voor anderen niet mogelijk zijn.

Het beste nieuws voor u is dat Prodécla alle werkzaamheden verricht op basis van No Cure – No Pay

Uw risico bestaat dus uit niet meer dan de tijd die een intakegesprek vraagt, en het het digitaal aanleveren van de benodigde documenten.
Weinig inspanning van uw kant om vervolgens de voordelen terug te zien op uw bankrekening.


Persoonlijk betrokken

De administratieve, juridische en medische achtergrond van onze specialisten maakt dat wij op elk vlak uw taal spreken en weten hoe belangrijk persoonlijke aandacht en betrokkenheid is.

Eenvoud

Direct inzicht middels onze unieke Prodécla Quickscans, eenvoudig te vertalen naar correcties en acties op korte termijn en alsnog een voledige opbrengst en herstel.

Jarenlange ervaring

Gegarandeerd resultaat door gespecialiseerde kennis van de processen van A tot Z. Door de mix van ervaringen binnen ons bedrijf zijn wij bekend met de processen van beide kanten.

Prodécla onderneemt met u mee als het gaat om grip op uw werkgeverslasten

Laatste nieuws

Prodécla door UWV erkend als Professioneel Rechtshulpverlener

Of u nu eigenrisicodrager bent of niet, de kosten voor arbeidsongeschiktheid komen voor uw rekening. Hetzij in de vorm van het betalen van de uitkering (ERD), hetzij in de vorm van een gedifferentieerde premie (UWV). Dit geldt zowel voor WGA-Totaal en met de komst van de wet BeZaVa ook voor de ZW-flex. Een beslissing – ZW, WGA of IVA – kan voor werkgevers flinke financiële gevolgen hebben. Het is dan ook altijd de moeite waard om te laten beoordelen of een WGA uitkering geen IVA uitkering zou moeten zijn. Prodécla kan u ondersteunen bij het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures en heeft beschikking over eigen juristen, WIA specialisten en juridisch medewerkers met uitgebreide kennis en ervaring met de sociale zekerheidswetgeving. Uit ervaring weten wij dat in een groot aantal gevallen een bezwaar- en beroepsprocedure kan leiden tot forse besparingen. Prodécla kan als gemachtigde optreden en staat bij UWV geregistreerd als professioneel rechtshulpverlener.

Controleer uw premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk) 2020 goed!

Bij het controleren van de Whk-beschikking moet u de volgende vragen beantwoorden:
* Was de werknemer wel bij uw organisatie in dienst?
* Wordt de werknemer niet dubbel geteld?
* Klopt de ingangsdatum van de uitkering?
* Was er sprake van ziekte bij zwangerschap?
* Viel de werknemer onder de no-riskpolis?
* Was de arbeidsbeperking te wijten aan een derde? (regres)
* Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de ZW?
* Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de WGA-Totaal?
* Is uw organisatie ingedeeld in de juiste sector?
* Zijn de premiepercentages correct?

Wilt u zeker weten dat alles in orde is? Doe dan een gratis check via Prodécla en bespaar tot wel € 200.000,- per dossier!

LKV Monitor - Optimale benutting van het Loonkostenvoordeel

Vanaf 1 januari 2018 worden de huidige premiekortingen vervangen door de nieuwe Loonkostenvoordeel (LKV) regeling voor oudere werknemers, arbeidsgehandicapte medewerkers en werknemers die onder de banenafspraak vallen. Reparatie tot 5 jaar terug is hierbij niet meer mogelijk en werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig toepassen van het LKV. Het tijdig verkrijgen (binnen 3 maanden na indiensttreding!) van alle relevantie informatie, machtiging en doelgroepverklaring is voor organisaties vaak niet mogelijk. Prodécla kan op de achtergrond dit proces kritisch bewaken bij elke indienstneming. Door een strikte termijnbewaking, snelle signalering en juiste administratie loopt u geen enkel Loonkostenvoordeel meer mis.

Met de LKV Monitor is uw administratie altijd op orde en maakt u optimaal gebruik van de nieuwe regelingen.


De werkwijze van Prodécla in de praktijk

Met speciaal door ons ontwikkelde tools lezen wij alle premieafdrachten die u door Belastingdienst en UWV gepresenteerd krijgt. Dit kan vanuit het archief, of digitaal via uw salarisadministratie. Vervolgens zijn wij over de afgelopen vijf jaar in staat om:

- Vast te stellen welke werkgevers- en werknemerspremieafdrachten of wijzigingen daarin onjuist zijn
- Vast te stellen wat de oorzaak is (geweest) van deze vaststellingen
- Fouten te repareren zodat er alsnog tot (volledige) teruggave wordt overgegaan
- U door middel van een rapportage krijgt u inzicht in de correcties en dragen wij zorg voor het hersteltraject.

Door met Prodécla samen te werken kunt u zich blijven focussen op het primaire proces van het leveren van kwalitatief hoogwaardige administratie. Terwijl de inkomsten waar u recht op heeft door ons (met terugwerkende kracht) worden gerealiseerd.

Beperk uw toegerekende uitkeringslasten en verlaag uw premiepercentages!

Reparatie foutieve afdrachten

Prodécla is in staat om alle onjuiste premieafdrachten te corrigeren en uw lasten dus aanzienlijk te reduceren. Alle vervuiling in uw administratie verdwijnt aangaande deze materie. Daarna kijken wij met u naar de toekomst.

Extra omzet

Controle van uw administratie op nog te innen werknemers- en werkgeverspremies, sociale premieregelingen, fiscale voordelen en reparatie van misgelopen subsidiestromen.

No Cure No Pay!

Op basis van "No Cure No Pay" controleren en repareren wij uw administratie. U betaalt dus nooit meer dan een percentage van de opbrengsten. Geen enkel risico dus!

Bewustwording

Prodécla kan ondersteunen bij de bewustwording binnen uw organisatie van de noodzaak van een kwalitatief goede basisadministratie.

Kennisoverdracht

Op basis van gesignaleerde fouten in de registratie zorgt Prodécla voor een sluitende kennisoverdracht. Dit kan In-house of in combinatie met andere opdrachtgevers.

Procesoptimalisatie

Structurele procesoptimalisatie op basis van uw administratieve processen. Zo kunnen signaleringen ingezet worden om de gewenste kwaliteitsverbeting te realiseren.


Uw administratie op orde, een goed gevoel!


Prodécla was op korte termijn in staat om onze foutieve premieafdrachten te herstellen en met terugwerkende kracht te repareren! De Prodécla scans en rapportages gaven snel en probleemloos aan hoe het teveel aan afdrachten gerepareerd kan worden en welke kwaliteitsverbetering er nodig is om dit in de toekomst te voorkomen. Een dikke 10 voor Prodécla!

       Prodécla werkt samen met alle Nederlandse loon- en salarisadministratie & HRM software
                                    en is door het UWV erkend als professioneel rechtshulpverlener